Donáška Nitra, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Ingrid Omelková – OVOTICOO, živn.register č. 340-37209, IČO: 48178365, DIČ: 1070500112, so sídlom Belince 170, Belince 95612.,adresa prevádzky : Ovocné kytice – OVOTICOO, Farská 46, Nitra 94901, Nie som platca DPH.,(ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

 

Adresa : Belince 170, 956 12 Belince

Email: ovocnekyticky@gmail.com

Telefón : 0911 945 778

Prevádzkujeme weby : www.ovocnekyticky.sk www.ovocne-kyticky.sk,  a www.cokoladova-fontana.webnode.sk

 

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Poskytovatelia hostingu a serverových služieb – WebHouse s.r.o., Paulínska 20, Trnava 91701, IČO:36743852
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu Shoptet s.r.o., Dvoreckého 628/8, Praha 6, 16900, Česká republika, IČ: 28935675 (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania webu Webnode AG, ID CH – 170.3.036.124-0, so sídlom Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švajčiarsko,  (Webnode)
 • zaisťujúce marketingové služby a zákaznícku podporu – Ecomail ,Ecomail CZ s.r.o., IČO: 027 62 943, so sídlom Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, zastúpená Ing. Jakubem Stupkou, konateľom, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 223183 pre poskytovanie služieb aplikácie Ecomail dostupnej na https://www.ecomail.cz/.
  Smart Emailing , Smart Selling a.s., Netroufalky 797/5, 62500 Brno, Česká Republika, DIČ : CZ29210372., Facebook pixel - Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Írsko, VAT IE9692928F, Google Adwords,
 • Instagram - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, Instagram
 • Smartsupp com. s.r.o., IČ: 03668681, DIČ: CZ03668681, se sídlem na Lidická 20, 602 00 Brno, Smartsupp
 • zaisťujúce analytické nástroje - Google Analytics- štatistiky návštevnosti webu Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatelia zabezpečujúci akceptáciu platobných kariet Mastercard, Visa, Diners club cez terminál a platobnú bránu : Global Payments s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, ICO: 042 35 452, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúcim na Slovensku prostredníctvom Global Payments s.r.o., organizačná zložka so sídlom na Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, ICO:50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel PO, vložka 3016/B.
 • Fio banka a.s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika,zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka2704, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s.,pobočka zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava,zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po,vložka č.: 1875/B .
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.                                                  
 2. Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve internetovej stránky Prevádzkovateľa a ukladané do zariadenia ( počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet ) Kupujúceho. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory "cookies" ktoré sa používajú na Internetovej stránke, nepoškodzujú žiadne zariadenia Kupujúceho. V prípade návštevy Internetovej stránky a v prípade, že Kupujúci vyjadril dobrovoľný súhlas so súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používanie. 

 3. Predávajúci sa zaväzuje využívať súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a zlepšovať štruktúru a obsah Internetovej stránke. 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

                                                             

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.2.2020