Donáška Nitra, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je Ingrid Omelková - OVOTICOO, živn.register č. 340-37209, miesto podnikania :  Belince 170, 956 12 Belince, adresa prevádzky : Ovocné kytice - OVOTICOO, Farská ul. 46, 949 01 Nitra, IČO: 48178 365, DIČ: 1070500112, Nie som platca DPH., email: ovocnekyticky@gmail.com, t.č.: 0911 945 778, Zodpovedná osoba : Ingrid Omelková, Príjem objednávok cez e-shop : nonstop ( ďalej len "predávajúci" ) a kupujúcim.

Kupujúcim sa rozumie zákazník spoločnosti OVOTICOO, ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke predávajúceho. Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky kupujúceho zásielka určená. 

Miestom určenia sa rozumie miesto určené kupujúcim, na ktoré je predávajúci povinný zabezpečiť doručenie objednaného tovaru.

Objednaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky predávajúceho na stránke www.ovocnekyticky.sk

Donáškovou službou sa rozumie naša donášková služba OVOTICOO, ktorá realizuje doručenie objednaného tovaru.

Telefonickou objednávkou sa rozumie objednávka uskutočnená prostredníctvom telefonického kontaktu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru spracovaný systémom elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru elektronickou objednávkou na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, www.ovocnekyticky.sk alebo kúpa a predaj tovaru telefonickou objednávkou prostredníctvom telefonického predaja.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany.

1.4 Vyplnením registračného alebo objednávacieho formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo prostredníctvom telefonickej objednávky, dáva kupujúci predávajúcemu povolenie na spracovanie a uchovávanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bez povolenia kupujúceho neposkytne tieto informácie tretím osobám, s výnimkou ľudí zúčastnených pri platbe (banka) alebo dodávaní tovaru (dopravca).

1.5 Vyplnením registračného alebo objednávkového formulára, zákazník zároveň potvrdzuje zasielanie e-mailových správ, týkajúcich sa našich noviniek, akcií, zliav, vo forme newsletterov, max. dva krát za mesiac.

2. SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie Kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo prostredníctvom telefonickej objednávky ( ďalej len "objednávka" ).

2.2 Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná. V prípade elektronickej objednávky bude na e-mail kupujúceho obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mail adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

2.3 Potvrdenie elektronickej objednávky od predávajúceho obsahuje :

 - údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy

- údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb

- údaj o dodacej lehote tovaru

- názov a údaje o mieste kde má byť tovar dodaný

- údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho

- údaje o predávajúcom, obchodné meno, sídlo, IČO, prípadne iné údaje

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1 Predávajúci je povinný :

-  dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar na miesto určenia, v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a určenej cene, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu 

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi

- v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je predávajúci povinný informovať kupujúceho a dohodnúť ďalší postup

- všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky

- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov

- neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 

4.1 Kupujúci je povinný :

- objednať tovar stanoveným spôsobom na stránke predávajúceho

- vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta určenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia

- v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód

- prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

- potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

- v prípade doručenia tovaru, ktorý obsahuje alkohol, potvrdenie kuriéra o kontrole veku pri prevzatí - evidencia OP osoby ktorá prevzala tovar

- súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej zásielky (ak príjemca odmietne zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je zákazníkom uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk príjemcu) ako vybavenej.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami záväzným akceptovaním objednávky.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5.1 Kupujúci má právo stornovať elektronickú alebo telefonickú objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. V prípade že bola objednávka zo strany predávajúceho už záväzne potvrdená, má právo ju stornovať najneskôr do 24 hodín pred dohodnutým termínom doručenia produktu. V prípade, ak kupujúci zruší objednávku do 24 hodín pred dohodnutým termínom doručenia produktu, predávajúci si účtuje storno poplatok za zrušenie objednávky vo výške 50% zaplatenej sumy za objednaný produkt. Zrušenie objednávky alebo jej zmeny je možné uskutočniť písomne e-mailom : ovocnekyticky@gmail.com, telefonicky na č.t.: 0911 945 778.

5.2 V prípade zrušenia objednávky Vás žiadame aby ste vždy uvádzali číslo objednávky. Potvrdenie o jej zrušení Vám zašleme obratom. V prípade platby vopred na účet predávajúceho, je predávajúci povinný vrátiť peňažné prostriedky do 5 dní od nahlásenia zrušenia objednávky na účet kupujúceho, cez ktorý bola platba zrealizovaná. 

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odložiť termín dodania tovaru po dohode s kupujúcim v prípade, ak tovar nebolo možné doručiť kupujúcemu z dôvodu chybne uvedeného telef.čísla, opakovanej nedostupnosti a podobne.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odložiť termín dodania tovaru po dohode s kupujúcim, ak objednaný tovar nebolo možné kupujúceme dodať kvôli nepredvídateľným technickým prekážkam zo strany predávajúceho, alebo v dôsledku nepredvídateľných udalostí tzv.vyššej moci.

6. KÚPNA CENA A SPÔSOB PLATBY

6.1 Kúpna cena produktov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho, ako i ceny služieb a všetky ostatné poplatky sú vždy uvedené v eurách. Predávajúci nie je platcom DPH.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ( zvýšiť,znžiť) ceny produktov uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujéceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje už na tovar, ktorý bol kupujúcim objednaný. V prípade ak sa internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho objaví pri niektorom produkte cena evidentne chybná, napríklad z dôvodu chyby systému sa objaví cena pri tovare 0 EUR, predávajúci nemá povinnosť dodať tovar za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za riadnu cenu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže svoju objednávku stornovať.

6.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena")                                   

- v hotovosti (v prípade osobného prevzatia objednaného tovaru na adrese prevádzky: Farská ul. 46, 949 01 Nitra)

- na dobierku (pri doručení kytice kuriérom)

- poštovou poukážkou (dodávka sa neuskutoční, ak predávajúcemu nie je poskytnutá kópia dokladu o zaplatení)

- vkladom hotovosti na účet predávajúceho ( dodávka sa neuskutoční, ak predávajúcemu nie je poskytnutá kópia dokladu o zaplatení)

- bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho  ( dodávka sa neuskutoční, ak predávajúcemu nie je poskytnutá kópia dokladu o zaplatení). 

V prípade bezhotovostného bankového prevodu na účet predávajúceho sa treba individuálne prihlásiť na internetbanking Vašej banky a zadať príkaz na úhradu. Predávajúcemu musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení z ktorého je zrejmé, že platba bola riadne odpísaná z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. Inak sa dodávka objednaného tovaru neuskutoční. Zoskenované potvrdenie posielajte mailom na: ovocnekyticky@gmail.com

Naše bankové spojenie : 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby : 2901148749/8330

Názov banky : Fio banka 

IBAN :  SK1683300000002901148749

BIC/SWIFT : FIOZSKBA

platbou kartou cez platobný terminál Global Payments ( osobne - bezhotovostne na predajni Farská 46, Nitra )

platbou kartou cez platobnú bránu Global Payments ( pri objednávke cez eshop kartou Mastercard, Visa alebo Diners club ).                              

Platobná brána od Global Payments je jednou z najrozšírenejších brán v slovenských e-shopoch. Umožňuje bezpečné a bezproblémové obchodovanie na internete. Prijíma platby v zabezpečenom režime 3D Secure a ponúka rad rozširujúcich prvkov, ktoré zákazníkom e-shopov zjednodušujú platenia (brána si napríklad pamätá číslo karty, takže ho zákazník nemusí znovu zadávať).   

6.4 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu za dohodnutý tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri dodaní tovaru. Dokladom o predaji je pokladničný blok ( pri platbe v hotovosti ) alebo faktúra ( pri platbe na účet ), ktoré slúžia zároveň ako dodací list a záručný list. 

6.5 V prípade ak kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu predávajúcemu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v Kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Predávajúci má v tomto prípade právo žiadať od kupujúceho úhradu služieb spojených s dodaním tovaru, ako i úhradu spojených so spiatočnou dopravou tovaru predávajúcemu.

7. DODACIE PODMIENKY            

7.1 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru na adresu zadanú kupujúcim v objednávke, a to v okresoch Partizánske, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Nitra, Trenčín, Piešťany, Prievidza, Trnava, Senec, Bratislava, Zlaté Moravce, Žiar nad Hronom, Levice, Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Zvolen, Senica, Banská Bystrica, Martin, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Dunajská Streda a Komárno. Predávajúci si môže tovar prevziať aj osobne, na adrese prevádzky - predajňa ovocných kytíc OVOTICOO na Farskej ul.46 v Nitre.  

7.2 Konečná cena za dodanie tovaru do jednotlivých miest a obcí je uvedená v tabuľke nižšie, týchto Všeobecných obchodných podmienok. V prípade osobného prevzatia tovaru na adrese prevádzky ul. Farská 46, 949 01 Nitra, sa poplatok za dodanie tovaru neúčtuje.

7.3 Dodanie tovaru je spoplatnené a je možné každý kalendárny deň, v čase od 8.00 do 18.00 hod. Doručovanie počas sviatkov a v nedeľu je časovo obmedzené, pričom predávajúci je povinný na tieto obmedzenia upozorniť kupujúceho na internetovej stránke svojho elektronického obchodu, počas prijímania telefonickej alebo e-mailovej objednávky. Dodanie tovaru v čase stanovenom kupujúcim, je možné len v prípade, ak kupujúci oznámi čas v ktorom chce prevziať tovar a to minimálne deň vopred. Dodanie tovaru je možné nasledujúci deň od prijatia záväznej telefonickej alebo elektronickej objednávky na adresu určenú kupujúcim. Dodanie tovaru v ten istý deň ako je deň záväznej objednávky kupujúceho, je možné len po vzájomnej telefonickej alebo e-mailovej dohode, medzi predávajúcim a kupujúcim. 

7.4 Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť najlepšie úsilie, aby kupujúcemu dodal objednaný tovar v preferovanom termíne dodania zo strany kupujúceho, zadaného v elektronickej alebo telefonickej objednávke. V prípade že dodanie v preferovanom termíne aký si stanovil kupujúci nie je možné zo strany predávajúceho, kvôli technickým obmedzeniam alebo vyššej moci, je predávajúci povinný po telefonickej alebo e-mailovej dohode s kupujúcim zabezpečiť dodanie tovaru v náhradnom termíne.

7.5 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať v preferovanom alebo inak dohodnutom čase dodania s predávajúcim. V prípade že tovar nie je možné v tomto čase doručiť kupujúcemu na adresu definovanú kupujúcim ani po opakovaných pokusoch predávajúceho skontaktovať sa s kupujúcim v čase do 3 hodín od termínu doručenia, predávajúci má právo takúto objednávku stornovať. V prípade stornovania elektronickej objednávky, má predávajúci právo na storno poplatok vo výške 50 % zo zaplatenej ceny produktu kupujúcim, pričom predávajúci je povinný uhradiť späť rozdiel v cene na bankový účet kupujúceho, z ktorého bola realizovaná platba najneskôr do 3 pracovných dní.

7.6 Doprava tovaru je zabezpečená našou donáškovou službou OVOTICOO, pričom konečná cena za dodanie produktu do jednotlivých okresov je účtovaná takto : pre Nitra mesto je cena dopravy 3,90 €, pre Nitra okolie je cena dopravy 6,90 €, pre okresy Šaľa, Zlaté Moravce, Hlohovec a mesto Vráble a okolie je cena dopravy 8,90 €, pre okresy Topoľčany, Galanta, Nové Zámky je cena dopravy 9,90 €, pre okresy Levice, Piešťany, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Hurbanovo a okolie je cena dopravy 14,90 €, pre okresy Dunajská Streda, Nové Mesto n/Váhom, Komárno, Senec, Pezinok je cena dopravy 19,90 €. Pri donáške do nasledujúcich miest a okresov, musí byť minimálna suma objednávky/produktov 50 €. Toto platí pre okresy Trenčín, Prievidza, Žiar n/ Hronom, Senica, Banská Štiavnica, pre mesto Štúrovo a okolie a pre mesto Šahy a okolie je cena dopravy 24,90 €, pre okresy Dubnica n/Váhom, Myjava, Malacky, Zvolen je cena dopravy 27,90 €, pre okres Banská Bystrica a Bratislava je cena dopravy 29,90 €. Pre obce a mestá v uvedených okresoch sa doprava účtuje podľa okresu, pod ktoré daná obec alebo mesto spadá. Ak je obec alebo mesto vzdialené viac ako 5 km od príslušného okresu, doprava sa účtuje podľa vzdialenosti km a vzniká príplatok za takéto doručenie. Sumu príplatku uvádzame zákazníkovi v potvrdzovacom maily príslušnej objednávky. 

NÁZOV MESTA                                                                                 CENA ZA DOPRAVU TAM A SPÄŤ         

Nitra mesto                                                                                                                3,90 €

Nitra okolie                                                                                                                   6,90 €

Šaľa, Hlohovec, Zlaté Moravce, Vráble a okolie                                           8,90 €                                  

Topoľčany, Galanta, Nové Zámky                                                                                9,90 €                                 

Levice, Piešťany, Trnava, Bánovce n/Bebravou                                                        14,90 €   

Partizánske, Hurbanovo a okolie                                                                              14,90 €                                 

Dunajská Streda, Nové Mesto n/V                                                                            19,90 €

Senec, Pezinok, Komárno                                                                                        19,90 € 

Pri donáške do nasledujúcich miest uvedených nižšie, je minimálna suma objednávky/produktov 50 €                                              

Trenčín, Prievidza, Žiar n/Hronom, Šahy a okolie                                                   24,90 €

Senica, Banská Štiavnica, Štúrovo a okolie                                                            24,90 €

Dubnica n/Váhom, Myjava, Malacky, Zvolen                                                           27,90 €

Banská Bystrica, Bratislava                                                                                    29,90 € 

Nie som platca DPH.

7.7 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, čiže tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade že kupujúci zistí, že tovar alebo jeho obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. 

7.8 V prípade, ak predávajúci tovar dopraví na miesto určenia uvedené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci (alebo príjemca) je povinný prevziať tovar osobne, alebo zabezpečiť aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude treba dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho (alebo príjemcu) na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia uvedené v kúpnej zmluve. Ak kupujúci nebude súhlasiť so zaplatením dodatočných nákladov spojených s opakovaným doručením objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať. Akákoľvek reklamácia zo strany kupujúceho nebude uznaná. 

7.9 Ak príjemca odmietne prevziať tovar bez vážnej príčiny, predávajúci za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Kupujúci je povinný na svoje náklady uhradiť služby spojené s dodaním tovaru, a taktiež za služby spojené so spiatočnou dopravou tovaru predávajúcemu. Ak kupujúci pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu, prípadne nesprávny tel. kontakt na príjemcu a doručenie nie je možné realizovať, predávajúci za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je evidovaná ako vybavená. V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre kupujúceho, pretože servis, ku ktorému sa predávajúci zaviazal aj skutočne poskytol a objednávku sa snažil doručiť.

7.10 Produkty, ktoré máme vyobrazené na našej stránke elektronického obchodu sa môžu trochu líšiť od dodaných, vzhľadom na aktuálnu dostupnosť ovocia ( niektoré ovocie môže byť v kytici či bonboniére väčšie alebo menšie ), vždy je však zachovaný tvar, veľkosť, zloženie, farebná kombinácia, hmotnosť a hodnota objednanej kytice či bonboniéry. Doručenie objednávok nepotvrdzujeme, kontaktujeme Vás len v prípade nejasností (chybne uvedená adresa prijímateľa, nesprávne tel. číslo ) a podobne. Kartička s textom venovania je vždy odovzdaná príjemcovi daru. Ak do Venovania pre prijímateľa neuvediete podpis (Vaše meno) za text venovania, toto nebude pripísané na kartičku s Vašim textom a prijímateľ daru sa nedozvie kto mu dar poslal. Všetky akcie a zľavy na predávaný tovar sú platné do odvolania, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

8. PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DôVODU A POUČENIE SPOTREBITEĽA 

8.1 Kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

8.2 Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

8.3 Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

8.4 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

8.5 Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

8.6 Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

8.7 Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom informujeme spotrebiteľov, že pri nákupe ovocných kytíc a ovocných bonboniér, nie je možné odstúpiť od zmluvy pri tomto druhu tovaru. 

9. ZÁRUKA

9.1 Zodpovednosť za vady tovaru

Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú akosť, kvalitu, zloženie, množstvo alebo hmotnosť.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktorý má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či v dobe spotreby.

9.2 Záručná doba

Dĺžka záručnej doby :

Záručná doba je 24 mesiacov. Pri potravinách musí byť označený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, pričom ak to povaha tovaru umožňuje, doklad o kúpe môže byť použitý namiesto záručného listu.

Začiatok plynutia záručnej doby :

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Pri rýchlo kaziacom sa tovare ( potravinách ), plynutie záruky začína od dátumu a času výroby danej potraviny ( ovocnej kytice, bonboniéry ), a záruka končí dobou spotreby potraviny. Doba spotreby ako i doba výroby sú vyznačené na obale potraviny ( ovocnej kytice, bonboniéry ).

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru, resp. od výroby novej potraviny ( ovocnej kytice alebo ovocnej bonboniéry ).

9.3 Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený, a to v jeho prevádzke na ul. Farská 46, 949 01 Nitra. Určenou osobou na vybavenie reklamácie je Ingrid Omelková.

Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť pri tovaroch ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Inak práva zo zodpovednosti za vady zaniknú. Nesprávne účtovaný tovar je kupujúci povinný reklamovať ihneď po nákupe, resp. hneď ako zistí že bol tovar nesprávne účtovaný, a to telefonicky na 0911 945 778 alebo mailom na ovocnekyticky@gmail.com

Pri reklamovaní vady je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe.

9.4 Na ostatný sortiment (mimo ovocia ) je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

10. REKLAMAČNÝ PORIADOK

10.1 Pri doručení a prevzatí objednávky je nutné, aby si príjemca dodávku skontroloval. Kvalitu objednaného produktu potvrdzuje svojím podpisom kuriérovi. Zákazník je písomnou formou v podobe sprievodného informačného letáka poučený o správnom uchovávaní produktu (v chlade +1 až +6 °C), a doby jeho spotreby vyznačeným dátumom a časom. Reklamácie ohľadne kvality a druhu dodaného tovaru je treba uplatniť okamžite po zistení, telefonicky alebo formou e-mailu. Dodaný tovar možno reklamovať v lehote do dátumu spotreby ( keďže sa jedná o čerstvé ovocie a výrobky z neho ), ktorý je vyznačený na obale produktu. Pre reklamáciu musí byť zachované minimálne 3/4 konzumovateľného objemu tovaru.

10.2 Reklamáciu je možné nahlásiť telefonicky na č.t. 0911 945 778, písomne prostredníctvom e-mailu, na e-mailovej adrese : ovocnekyticky@gmail.com alebo priamo kuriérovi pri donáške tovaru.  Z reklamácií je vyňatá možnosť reklamovať včasnosť dodania objednaného tovaru z dôvodu nepredvídaných okolností (zlé počasie, kalamity a pod.) Na podanie reklamácie Vás prosíme použiť tlačivo "Reklamačný formulár".

10.3 Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný priniesť alebo doručiť cez našu donáškovu službu OVOTICOO reklamovaný tovar na adresu predávajúceho: Ingrid Omelková-OVOTICOO, ul.Farská 46, 949 01 Nitra. Predávajúci vystaví kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a taktiež doklad o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď. 

10.4 O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie osobne alebo telefonicky, a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Tovar zaslaný formou dobierky predávajúci nepreberá.

10.5 Po posúdení a uznaní reklamácie predávajúcim, bude po vzájomnej dohode s kupujúcim vykonaná náprava, a to vo forme výmeny tovaru, zľavy z tovaru alebo vo forme vrátenia peňažných prostriedkov. Pri platbe prevodom, predávajúci je povinný vrátiť peniaze na účet kupujúceho do 5 dní od uznania reklamácie. Pri platbe v hotovosti sú peňažné prostriedky kupujúcemu vrátené ihneď.

10.6 V prípade, že je predávajúci za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že objednaný tovar bol doručený riadne a včas. Predávajúci nezodpovedá za reklamácie zapríčinené nesprávnou starostlivosťou príjemcu o doručenú zásielku. V prípade, že nesprávnou starostlivosťou príjemcu o doručenú ovocnú kyticu ( bonboniéru ), bude zapríčinená znížená trvanlivosť kytice, vzhľad kytice, reklamácia nebude uznaná. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok tovar, vynímajúc čerstvé ovocie a výrobky z neho, sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

Alternatívne riešenie sporov : 

Nakupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ovocnekyticky@gmail.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmylse § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu  na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach subjektu alternatívneho riešenia sporov.  

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. ZĽAVOVÉ POUKÁŽKY

11.1 Predávajúci môže vo svojom elektronickom obchode na internetovej stránke kupujúcemu vystaviť na nákup zľavovú poukážku, v určitej hodnote.

11.2 Predávajúci takúto poukážku na zľavu zašle kupujúcemu e-mailom spolu s podmienkami jej uplatnenia, platnosti a hodnoty.

11.3 Takto vystavená poukážka na zľavu nie je právne nárokovateľná.

11.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, alebo akéhokoľvek iného dôvodného vratenia tovaru predávajúcemu, pričom bol tovar zakúpený na základe uplatnenej zľavovej poukážky, má kupujúci nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil okrem uplatnenej zľavovej poukážky aj peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitej zľavovej poukážky na zakúpenie tovaru.

11.5 Poukážku nie je možné vymeniť za peniaze, je uplatniteľná výhradne u predávajúceho v jeho elektronickom obchode na internetovej stránke www.ovocnekyticky.sk, na produkty na ktoré bola poukážka vydaná.

11.6 Z poukážky sa nevydáva. Poukážka je neprenosná. Každú poukážku na zľavu možno použiť len raz. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie alebo zničenie poukážky.

11.7 Poukážka uplatnená alebo použitá v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, podmienkami uvedenými na poukážke alebo v rozpore so zákonom sa stáva neplatná. 

 

12. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

12.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

12.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

12.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

12.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

12.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

12.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

13.2 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, akceptuje ich a prijíma.

V Nitre dňa 16.6.2022