Podmienky súťaže " Veľká januárová výzva "

Podmienky súťaže "Veľká januárová výzva"

I. Úvodné ustanovenie

Súťaž organizuje Ingrid Omelková - OVOTICOO, živn.register č. 340-37209, miesto podnikania : ul.pod
Hájom 237/42, 956 33 Chynorany, adresa prevádzky : Ovocné kytice - OVOTICOO, Farská ul. 46, 949
01 Nitra, IČO: 48178 365 („ďalej len „Organizátor“)


II. Podmienky súťaže


1. Súťaž bude prebiehať od 10.1.2023 do 31.1.2023.
2. Súťaže sa môže zúčastniť osoba, ktorá organizátorovi pošle fotku nášho produktu, a to
prostredníctvom emailovej správy alebo MMS. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s týmito
podmienkami súťaže a zaslaním fotografie dáva organizátorovi svoj výslovný súhlas k používaniu,
úprave, kopírovaniu, zverejňovaniu a šíreniu fotografie po neobmedzenú dobu pro svoje
marketingové a propagačné účely, a to prostredníctvom sociálnych sietí a na webových stránkach
organizátora.
3. Vylosovanie 3 súťažiacich sa uskutoční dňa 31.1.2023.
4. Dňa 1.2.2023 organizátor zverejní mená výhercov súťaže. Súčasne budú výhercovia o svojej výhre
oboznámení prostredníctvom emailovej správy.
5. Výhru predstavuje darčeková poukážka na 30%, 20% a 10% zľavu na produkt z e-shopu
organizátora súťaže. Výhra bude výhercom zaslaná emailom. V prípade, že sa nepodarí výhru doručiť
bez zavinenia organizátora, nárok na výhru výhercovi prepadá. Poukážky sú platné do 31.12.2023.
6. Nárok na výhru nie je súdne vymáhateľný.
7. Organizátor súťaže má právo podmienky súťaže kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu
alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti zmeny na svojich webových
stránkach.
8. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť z tejto súťaže osoby, ktoré nesplnia jej podmienky alebo
budú konať v rozpore s dobrými mravmi.
9. Pre ďalšie informácie a prípadné otázky sa účastník súťaže môže obrátiť na linku zákazníckej
podpory na telefónnom čísle 0911 945 778 každý pracovný deň, v čase od 8.00 do 18.00 hod.

III. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na účely zabezpečenia vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje súťažiacich
v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, fotografia spracúvané organizátorom súťaže ako
prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži). Kontakt na
zodpovednú osobu je ovocnekyticky@gmail.com, alebo písomne na adresu Ovocné kytice -
OVOTICOO, Farská ul. 46, 949 01 Nitra. V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje
súťažiacich uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov
organizátora súťaže. Súťažiaci má právo požadovať od organizátora súťaže prístup k osobným údajom
týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a                                                                                                  tiež právo na prenosnosť údajov. Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.